Činnosti spoločnosti

Poradenstvo

 • Odborné poradenstvo v oblasti výstavby a servisu čerpacích staníc pohonných hmôt (ČS PHM) a iných investičných celkov v danej oblasti
 • Posúdenie vhodnosti výberu lokality pre investičný zámer
 • Navrhnutie vhodnej veľkosti – veľkosť skladovacej kapacity nádrží, počet a typ výdajných stojanov, veľkosť výdajnej plochy, veľkosť a typ prestrešenia výdajnej plochy a pod.
 • Návrh situačného riešenia
 • Voľba doplnkových služieb pre vybavenie čerpacej stanice

Financovanie

 • Pomoc pre získanie finančných prostriedkov na investičný zámer (finančný leasing, spolupráca s olejárskymi spoločnosťami pre spoločné financovanie a pod.)

Projektová činnosť

 • Zabezpečenie spracovania štúdie investičného zámeru
 • Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (PD UR) pre stavebnú aj technologickú časť zámeru
 • Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (PD SP) pre stavebnú aj technologickú časť zámeru
 • Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (PD RS) pre stavebnú aj technologickú časť zámeru
 • Zabezpečenie kompletnej inžinierskej činnosti (IČ) od územného rozhodnutia až po kolaudáciu stavby

Výstavba čerpacích staníc a investičných celkov

 • Ponuka zabezpečenia výstavby čerpacích staníc ako generálny dodávateľ stavebných a technologických objektov
 • Ponuka realizácie technologických celkov pre skladovanie a výdaj rôznych druhov pohonných hmôt – benzín, nafta, LPG, CNG, AdBlue
  • Nádrže na skladovanie PHM oceľové (nadzemné, podzemné, jednoplášťové, dvojplášťové ... )
  • Zariadenia pre kontrolu a indikáciu tesnosti nádrží a potrubných rozvodov ( Afriso, Dinel, Gardner Denver Thomas, Petro Vend, SGB, Site Sentinel, Veeder Root ...)
  • Technologické potrubné rozvody jedno alebo dvojplášťové oceľové (oceľ, Bralen, flexibilné nerezové systém Brugg Rohrystem )
  • Technologické potrubné rozvody jedno alebo dvojplášťové plastové ( KPS, UPP )
  • Tlakový systém čerpania PHM ( Red Jacket )
  • Výdajné stojany pre PHM, AdBlue, LPG, CNG
  • Kontinuálne meranie hladín PHM, AdBlue, LPG ( Afriso, Hectronic, Dinel, Site Sentinel, Veeder Root )
  • Pokladničné a riadiace systémy čerpacích staníc ( Tokheim, UniCode )
  • Tankovacie automaty pre akceptáciu platobných kariet ( Tokheim )
  • Parkovacie automaty ( Hectronic )
  • Výroba a výdaj stlačeného vzduchu ( kompresory, rozvody, prenosné plniče Airfix )
  • Drobné vybavenie čerpacej stanice ( vysávače, oklepávače autorohoží, vlajkosláva ...)
  • Kompletná dodávka a montáž elektroinštalácie ( uzemnenie, bleskozvody, elektrické rozvody silno a slaboprúdu, dodávky rozvádzačov, zálohované systému UPS...)
  • Prestrešenie výdajných plôch, podhľadové konštrukcie ( Global MSI )
  • Osvetlenie pre čerpacie stanice ( Glamox )
  • Palivové hospodárstvo pre dieselagregáty (DA)

Servisné činnosti

 • Servisné činnosti poskytujeme 365 dní v roku, 24 hodín denne za podpory dispečingu (Call Centra) s termínom nástupu na odstránenie porúch do 4 hodín.
  • Vedenia databázy čerpacích staníc a ich zariadení.
  • Evidencia porúch a sledovanie priebehu opravy v databázovom SW.
  • Vedenie elektronického archívu dokumentov.
  • Zabezpečenie plnenia legislatívnych povinností a sledovanie termínov plnenia.
 • Servisné činnosti zmluvne zabezpečujeme na viac ako 300 ČS v celej Slovenskej republike.
 • Servis výdajných stojanov Tokheim, Salzkotten, Scheidt&Bachmann, Wayne Dresser, Gilbarco, Schlumberger, Tatsuno-Benč, Benč, Adast
 • Servis riadiacich a pokladničnćh systémov EuroShop (uniCODE), Micrelec, Marketer 2000/3000, Adast POS, Tokheim
 • Servis indikátorov netesností medzipláštov nádrží a potrubných rozvodov ASF Thomas, Afriso, Veeder Root, SGB, DL 4000, Site Sentinel, Petro Vend (OPW), atd.
 • Servis zariadení kontinuálneho merania hladín Hectronic, Veeder Root, Site Sentinel, Petro Vend (OPW), atd.
 • Servis tlakových systémov výdaja PHM (Red Jacket, FE Petro)
 • Servis kompresorov, plničov pneumatík a vysávačov (Orlík, Agre Kompressoren, Schneider, Metapol)
 • Servis OPT - vonkajších platobných terminálov a parkovacích automatov (Tokheim, Hectronic)
 • Servis elektroinštalácie ČS, vonkajšieho a vnútorného osvetlenia, reklamných prvkov vrátane pylónov, cenových totemov, apod.
 • Zabezpečujeme čistenie nádrží, ČOV, ORL / lapolov, kanalizácií, záchytných nádrží, a pod., skúšky tesnosti a defektoskopiu nádrží (kontrolu technického stavu).
 • Vykonávame opravy a montáž objemových prietokových meradiel na kvapaliny okrem vody s prietokom do 200 l/min a zabezpečujeme overenie objemových prietokových meradiel a tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel (plničov pneumatík)
 • Montáž, opravy a revízie plynových zariadení
 • Vodoinštalatérske práce
 • Inštalácie a servis kúrenia a plynových rozvodov
 • Kompletný servis nadzemných plastových nádrží Kingspan

Ostatné činnosti

Zabezpečujeme odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení, kontroly technologických zariadení a defektoskopické činnosti:
 • čistenie nádrží na nebezpečné látky v súlade s vodným zákonom 364/2004 Z. z., vyhláškou 100/2005 Z. z. a STN 75 34 15
 • skúšky tesnosti na objektoch na nebezpečné látky (nádrže a potrubné rozvody) podľa STN 75 34 15, vodného zákona 364/2004 Z. z. a vyhlášky 100/2005 Z. z. s vydaním protokolov
 • kontroly technického stavu nádrží na nebezpečné látky podľa STN 75 34 15, STN 650201, vodného zákona 364/2004 Z. z. a vyhlášky 100/2005 Z. z. s vydaním protokolov
 • kalibrácia nádrží laserom
 • skúšanie kapilárnymi metódami 2. stupeň
 • meranie hrúbok ultrazvukom UTT
 • skúšanie vizuálnymi metódami VT 2. stupeň
 • skúšanie netesností LT/AB 2. Stupeň
 • odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení elektrických podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6:2007, STN EN 60079-17 a Vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zb. v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a v prostredí bez nebezpečenstva výbuchu
 • odborné prehliadky a odborné skúšky(revízie) vyhradených technických zariadení tlakových (tlakových nádob) podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. a STN 690012
 • odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení plynových podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.
 • revízie hasiacich prístrojov podľa vyhlášky č. 719/2002 Z. z.
 • revízie zdvíhacích zariadení (výťahov a brán autoumyvárok) podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z.
 • revízie a servis komínov a dymovodov vyplývajúce z vyhl. MV SR 401/2007 Z. z.
 • kontrola rekuperácie 2 stupňa benzínových pár podľa v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 361/2010 Z. z. a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES
 • ročná kontrola technológie čerpacej stanice pohonných látok na základe STN 650202, zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. a vodného zákona č. 364/2004 Z. z.
 • kontrola nepriebojných poistných armatúr podľa STN EN ISO 16852:2011, STN 650202, zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z., vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z.
 • Predaj náhradných dielov
 • Predaj technologického vybavenia čerpacích staníc
Copyright 2013 - 2014 © ACIS s.r.o.